:: แนวปฏิบัติ ::

ในการจัดการการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


สรุปแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ถอดประสบการณ์การสอนจากบริบท มรรพ.ต่อยอดความรู้เดิม

เติมเต็มประสบการณ์ สู่การสร้างความรู้ใหม่ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ความเป็นมา คู่มือแนวปฏิบัติ ติดต่อสอบถาม
MODEL 01 IK MODEL : Infinity Knowledge
"สายธารแห่งการเรียนรู้ สร้างความรู้ที่ไม่สิ้นสุด หาความรู้ได้ตลอดเวลา"


ขั้นตอน รูปแบบการสอน ดำเนินการโดยใช้กระบวนการ PDCA ดังนี้

 • การวางแผน (Plan)
  เป็นกระบวนการเรียน ในช่วงตันของการเรียนรู้ กำหนดแผนการเรียน ให้สอดคล้องกับการเรียน
 • การปฏิบัติตามแผน (D๐)
  เป็นกระบวนการการขยายสู่ขั้นตอนการเรียนรู้ ของผู้เรียนทั้งการมอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
 • การตรวจสอบ (Check)
  เป็นกระบวนการติดตามงานของผู้เรียนที่เป็นผล มาจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
 • ปรับปรุงอย่างเหมาะสม (Act)
  เป็นการชี้นำถึงจุดที่ต้องแก้ไข นำไปพัฒนาการเรียนรู้ของตัวผู้สอนและการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียน


แผนภูมิ แสดงขนาดของผลตามกรอบ : TQF


คู่มือ เอกสารประกอบ
ข้อดี

ผู้สอนและผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้เรียนได้คิดและค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่ตนเองสนใจ ผู้สอนคอยชี้แนะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพได้เต็มที่

ข้อจำกัด

ผู้เรียนควรมีพื้นฐานความรู้เพียงพอก่อนที่จะสร้างสรรค์ชิ้นงานตามที่มอบหมาย ผู้สอนต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ผู้ชี้แนะที่ดีให้เวลาแก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอสำหรับการให้คำปรึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพ

MODEL 02 แคะ คิด ค้น คาย ครบ MODEL
"การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เครื่องมือที่สำคัญ คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด"


ขั้นตอน รูปแบบการสอน ดำเนินการโดยใช้กระบวนการ ดังนี้

 • ขั้นแคะ
  เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการทดสอบความรู้เดิมของผู้เรียนตามความเหมาะสม
 • ขั้นคัน
  เป็นกิจกรรมที่มุ่งต่อยอดองค์ความรู้ ถ่ายทอดทฤษฎีให้เป็นการปฏิบัติไปสู่การเชื่อมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและบูรณาการการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • ขั้นคิด
  ผู้สอนเพิ่มกิจกรรมที่สนใจโดยเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน
 • ขั้นคาย
  ผู้เรียนนำเสนอแนวคิดซึ่งเป็นความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นจากกิจกรรมขั้นคิด
 • ขั้นครบ
  เป็นกิจกรรมโดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ เชื่อมโยงสู่ชุมชนสะท้อนผลการเรียนรู้ตามกรอบ TOF หรือ แนวคิดของ Bloom


แผนภูมิ แสดงขนาดของผลตามกรอบ : TQF


คู่มือ เอกสารประกอบ
ข้อดี

ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาควบคู่กับกระบวนการคิด นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และมีผลการเรียนรู้ครบทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย

ข้อจำกัด

ผู้เรียนแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์ หรือมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันค่อนข้างน้อย ผู้สอนควรมีทักษะการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่

MODEL 03 สุย MODEL
"รองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพลวัตโลก วางอยู่บนหลักการดูแลให้คำแนะนำผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล"


ขั้นตอน รูปแบบการสอน ดำเนินการโดยใช้กระบวนการ ดังนี้
 • สร้าง
  ผู้สอนสร้างแรงบันดาลใจ พูดคุยในบรรยากาศที่เป็นมิตร ผู้เรียนเกิดความต้องการเรียนรู้และมีทัศนคติที่ดีกับรายวิชา
 • เสาะ
  ผู้สอนต้องเสาะหาความรู้เดิมของผู้เรียนทำให้ผู้สอนทราบถึงทิศทางในการจัดการเรียนการสอนว่าควรจะสอนอย่างไรในความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน
 • สุขสนุก
  ทำกิจกรรมต่างๆภายในชั้นเรียน ผู้เรียนจะมีความตั้งใจเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน
 • สำเร็จ
  ผู้เรียนจะเข้าใจในบทเรียน มีความมั่นใจในศาสตร์ที่ตนเองศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินผลหลังจากการเรียนการสอน
 • สุย
  เป็นการผลักดันและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว ปลูกฝังให้ผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอนกับผู้เรียนอีกด้วย

แผนภูมิ แสดงขนาดของผลตามกรอบ : TQF


คู่มือ เอกสารประกอบ
ข้อดี

เป็นรูปแบบที่คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ข้อจำกัด

กระบวนการกลุ่มต้องใช้กลุ่มที่มีขนาดเล็กจึงจะทำให้รูปแบบมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดและทำหน้าที่ผู้ชี้แนะที่ดี

MODEL 04 5B MODEL
"การจัดกิจกรรมตามหลักการทรงงาน สรุปเป็นหลักการพื้นฐาน ทำให้ดูเป็นแบบอย่างเรียบง่าย ไม่ยึดตำรา และทำอย่างมีความสุข"


ขั้นตอน รูปแบบการสอน ดำเนินการโดยใช้กระบวนการ ดังนี้
 • ทำข้อตกลง
  คือ วางกฎระเบียบร่วมกัน อธิบายแนวการสอน (มคอ.3)สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
 • ทบทวนความรู้เดิม
  สามารถทำได้โดยใช้คำถามก่อนเรียน การจับคู่กิจกรรม Buzz Group
 • เพิ่มเติมองค์ความรู้
  คือการนำเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีที่ผู้เรียนต้องรู้มอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูล
 • สร้างกระบวนการคิด
  โดยมอบหมายงานกลุ่มตามประเด็นที่สนใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
 • ผลิตโครงการ
  เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเขียนโครงการตามแนวทางวงจรเคมมิ่ง PDCA
 • ปฏิบัติการเรียนรู้
  เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนลงปฏิบัติการเรียนรู้ขั้นตอนนี้ ควรบันทึกภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว
 • มุ่งสู่การขยายผล
  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะโดยการนำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ

แผนภูมิ แสดงขนาดของผลตามกรอบ : TQF


คู่มือ เอกสารประกอบ
ข้อดี

เป็นรูปแบบที่คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพของตน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข

ข้อจำกัด

การนำรูปแบบไปใช้ในด้านของคุณรรมจริยธรมต้องใช้ระยะเวลายาวนานรูปแบบการสอนนี้เหมาะสำหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนต่อห้องเรียนจำนวนไม่มากนัก


Effect Size of MODEL

: การสังเคราะห์งานวิจัย รูปแบบการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของมหาวิยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี :


** ขนาดของผล (Effect Size) ในการวิเคราะห์เชิงทดลองเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านวัตกรรมหรือวิธีการสอนที่นำมาแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังเรียน หรือกลุ่มที่ใช้กับไม่ใช้นวัตกรรมได้ดีเพียงใด โดยขนาดของผลยิ่งมีค่ามากยิ่งดี แต่ถ้าเข้าใกล้ 0 แสดงถึงนวัตกรรมยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้ **

:: CCTM ::

แนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- 41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000