:: แนวปฏิบัติ ::

ในการจัดการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรายวิชาบรรยาย รายวิชาปฏิบัติ:: CCTM ::

แนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- 41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000